*الکتروشیمی فیزیکی

* انرژی های تجدید پذیر

*الکتروشیمی تجزیه

*الکتروشیمی صنعت

*الکتروشیمی محاسباتی

*نانو الکتروشیمی

*بیو الکتروشیمی

*پیل سوختی

*خوردگی فلزات

*الکتروسنتز

*سلول های خورشیدی

*شکافت آب

*ابر خازن

*باتری

*هیدروژن