آدرس دبیرخانه:

تهران- پل گیشا-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-طبقه 3 اتاق 2411

تلفن تماس: 02182884713

آدرس ایمیل:

iranecs@gmail.com

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.