آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-11-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-11-30
تاریخ شروع کنفرانس
1400-12-03
تاریخ پایان کنفرانس
1400-12-04