کمیته برگزاری
دکتر حسین غریبی
دبیر
استاد دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/gharibi
پست الکترونیکی: h.gharibi [at] gmail.com
دکتر محمد محمدی
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mohamadmta
پست الکترونیکی: mohamad.mta [at] modares.ac.ir
دکتر نیما دلیر
دبیر اجرایی
دبیر گروه انرژی تجدید پذیر های تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: tech.modares.ac.ir/tech/Interdisciplinary/Reproducible
پست الکترونیکی: dalir.n66 [at] gmail.com