1. کتابچه شانزدهمین سیمنار سالانه الکتروشیمی ایران
فایل کتابچه شانزدهمین سیمنار سالانه الکتروشیمی ایران
2. گواهی ارائه مقاله و گواهی هزینه کرد شرکت کنندگان در شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
3. لینک ورود به شانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران
4. نحوه ارایه پوستر در شانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران
قابل توجه شرکت کنندگان در پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران با توجه به تقسیم بندی پوسترها در بخش‌های مختلف و اختصاص روم‌های گوناگون، هریک از افراد با مراجعه به اطلاعیه‌های موجود در بخش اخبار کسب اطلاع کنند.
5. اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز چهارشنبه 4 اسفندماه ساعت 9:30 تا 10:30
قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.
6. اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر بعد ازظهر روز سه شنبه 3 اسفندماه ساعت 15 الی 16
7. اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز صبح سه شنبه ساعت 10:25 الی 11:3 سوم اسفندماه
8. تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 25 بهمن ماه
9. تمدید مهلت ارسال مقالات به شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
مهلت ارسال مقالات به شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران تا 20 بهمن سال 1400 تمدید شد.