اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز صبح سه شنبه ساعت 10:25 الی 11:3 سوم اسفندماه
30 بهمن 1400

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

بخش ارایه مقالات پوستر با توجه به طبقه بندی مقالات در روم­های جداگانه زیر ارائه میگردد.

پیل سوختی، باتری و ابرخازن روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 10:25 تا 11:30

اسم روم: Fuel cell&Battery&Supercapacitor

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-vu2-lx0-ys0

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1113-CNF
1087-CNF
1037-CNF
1028-CNF
1072-CNF (R2)
1071-CNF (R2)
1062-CNF
1100-CNF
1000-CNF
1078-CNF
1004-CNF
1010-CNF

سنسور الکتروشیمیایی روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 10:25 تا 11:30

اسم روم: Electrochemical sensors

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-7kz-ozq-xzm

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1080-CNF
1049-CNF
1105-CNF
1024-CNF
1099-CNF
1061-CNF
1054-CNF
1053-CNF
1050-CNF
1052-CNF
1094-CNF

خوردگی و شکافت اب روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 10:25 تا 11:30

اسم روم: Corrosion&Water splitting

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-bil-iol-tub

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1017-CNF
1019-CNF
1038-CNF
1007-CNF (R2)
1076-CNF (R1)
1075-CNF (R1)
1027-CNF
1069-CNF
1006-CNF

1115-CNF