اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز صبح سه شنبه ساعت 10:25 الی 11:3 سوم اسفندماه
1400-11-30

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

بخش ارایه مقالات پوستر با توجه به طبقه بندی مقالات در روم­های جداگانه زیر ارائه میگردد.

پیل سوختی، باتری و ابرخازن روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 10:25 تا 11:30

اسم روم: Fuel cell&Battery&Supercapacitor

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-vu2-lx0-ys0

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1113-CNF
1087-CNF
1037-CNF
1028-CNF
1072-CNF (R2)
1071-CNF (R2)
1062-CNF
1100-CNF
1000-CNF
1078-CNF
1004-CNF
1010-CNF

سنسور الکتروشیمیایی روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 10:25 تا 11:30

اسم روم: Electrochemical sensors

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-7kz-ozq-xzm

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1080-CNF
1049-CNF
1105-CNF
1024-CNF
1099-CNF
1061-CNF
1054-CNF
1053-CNF
1050-CNF
1052-CNF
1094-CNF

خوردگی و شکافت اب روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 10:25 تا 11:30

اسم روم: Corrosion&Water splitting

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-bil-iol-tub

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1017-CNF
1019-CNF
1038-CNF
1007-CNF (R2)
1076-CNF (R1)
1075-CNF (R1)
1027-CNF
1069-CNF
1006-CNF

1115-CNF