اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز چهارشنبه 4 اسفندماه ساعت 9:30 تا 10:30
30 بهمن 1400

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

بخش ارایه مقالات پوستر با توجه به طبقه بندی مقالات در روم­های جداگانه زیر ارائه میگردد.

پیل سوختی، باتری و ابرخازن روز چهارشنبه  مورخه 4 اسفندماه ساعت 9:30 تا 10:30

اسم روم: Fuel cell&Battery&Supercapacitor

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-vu2-lx0-ys0

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1109-CNF
1051-CNF (R4)
1110-CNF (R3)
1014-CNF
1043-CNF
1026-CNF
1040-CNF
1106-CNF
1114-CNF
1111-CNF
1045-CNF
1100-CNF

سنسور روزچهارشنبه  مورخه 4 اسفندماه ساعت 9:30 تا 10:30
اسم روم: Electrochemical sensors 

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-7kz-ozq-xzm

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1035-CNF
1066-CNF
1064-CNF
1064-CNF
1032-CNF (R1)
1046-CNF
1034-CNF
1088-CNF
1112-CNF
1033-CNF

1118-CNF

خوردگی و شکافت اب روزچهارشنبه  مورخه 4 اسفندماه ساعت 9:30 تا 10:30
لینک روم:اسم روم: Corrosion&Water splitting  

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-bil-iol-tub

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1084-CNF
1083-CNF
1082-CNF
1107-CNF
1030-CNF (R1)
1097-CNF
1081-CNF
1063-CNF

1029-CNF

1086-CNF