گواهی ارائه مقاله و گواهی هزینه کرد شرکت کنندگان در شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1400-12-05

گواهی ارائه مقاله و گواهی هزینه کرد شرکت کنندگان در شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران طی دو هفته آینده از طریق ایمیل  برای افراد ارسال خواهد شد.