گواهی ارائه مقاله و گواهی هزینه کرد شرکت کنندگان در شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
05 اسفند 1400

گواهی ارائه مقاله و گواهی هزینه کرد شرکت کنندگان در شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران طی دو هفته آینده از طریق ایمیل  برای افراد ارسال خواهد شد.